Budowlanka strona głównaHistoria szkoły

Kościuszko

Prapoczątki były trudne i skromne...

W 1997 roku mineło 50 lat od powstania Zespołu Szkół Budowlanych im.Tadeusza Kościuszki. Jubileusz Szkoły skłania do refleksji, obejrzenia się wstecz, do pewnych podsumowań. Prapoczątki były trudne i skromne, gdyż do celów dydaktycznych zaadoptowano w 1947 roku baraki po byłym obozie pracy przy ul. Botanicznej 15 (obecnie 52). Powstała tu Szkoła Przysposobienia Przemysłowego, po roku przekształcona w Szkołę Przysposobienia Zawodowego. Do 1957 roku opuściło szkolę 982 absolwentów wykształconych w specjalnościach: ślusarz, tokarz, odlewnik, formierz, lakiernik, niter, spawacz, elektryk. 15 sierpnia 1957 roku Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego powołała I-sze klasy Szkoły Rzemiosł Budowlanych o specjalnościach: murarz, monter instalacji budowlanych i malarz budowlany. Powstało również Technikum Budowlane dla Pracujących. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach po SPZ. Organizację nowej szkoły powierzono dyrektorowi Władysławowi Szymań-skiemu,a po roku stanowisko to objął i piastował do 1978 roku Jerzy Waszczyk. Był to bardzo trudny okres dla kierujących szkołą i pracujących w SRB. Ich trud i wysiłek zaowocował osiągnięciami, które umożliwiły rozwój nowych kierunków. Stało się to tym bardziej możliwe, że w 1961 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ul. Botanicznej 50, wykonany w imponującym tempie 14 miesięcy. Przy budowie nowego obiektu pracowali głównie uczniowie szkoły w ramach zajęć warsztatowych. Mieściły się w nim 24 sale lekcyjne i sala gimnastyczna, świetlica, gabinet lekarski oraz pomieszczenia gospodarcze. W nowym budynku szkolnym podjęło naukę 580 uczniów w 13 oddziałach SRB, dwu klasach nowo powstałego Technikum Budowlanego dla absolwentów SRB oraz I klasa Technikum Drogowego o specjalności: budowa dróg i mostów kołowych. Lata sześćdziesiąte charakteryzuje dalszy, bardzo szybki rozwój szkoły. Powoływano sukcesywnie nowe kierunki, i tak: w 1962 r. - Technikum Budowlane 3-letnie o specjalności: wyposażenie sanitarne budynków; w 1963 r. - Technikum Gospodarki Wodnej (do 1970 r.); - Technikum Dokumentacji Budowlanej (do 1980 r., reaktywowane w 1988 r.); w 1968 r. - Pedagogiczne Studium Techniczne (do 1977 r.); w 1970 r. - Liceum Zawodowe o specjalności: magazynier (do 1977 r.). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych popularność "budowlanki" była bardzo duża. Uczyć się tu pragnęli często najlepsi uczniowie szkół podstawowych, również ze względu na specyficzną atmosferę tej szkoły i bogate życie pozalekcyjne. Rosło też znaczenie szkoły przygotowującej kadrę techniczną w budownictwie dla gospodarki regionu, czego wyrazem było nadanie jej w 1967 roku imienia wielkiego patrioty i inżyniera - Tadeusza Kościuszki. Następne lata przyniosły kolejne zmiany organizacyjne, kadrowe, programowe, inne też stawały się warunki środowiskowe. W 1972 roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Budowlanych. W roku szkolnym 1969/70 utworzono, w miejsce 3-letniej SRB, 2 -letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, kształcącą dodatkowo w zawodach: stolarz i monter izolacji budowlanej. W 1975 roku powstało Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, które w strukturze organizacyjnej ZSB funkcjonowało do 1996 roku, kiedy to rozpoczęło samodzielną działalność, przenosząc się do nowego obiektu. W 1974 roku powołano Technikum Drzewne, a w 1978 r. - również 5-letnie -Technikum Geodezyjne. Wcześniej, bo w 1976 roku - Policealne Studium Zawodowe. W 1978 roku odszedł na zasłużoną emeryturę wieloletni dyrektor szkoły, z wielkim sentymentem wspominany przez współpracowników, mż. Jerzy Waszczyk. Na stanowisko nowego dyrektora ZSB powołany został i funkcję tę pełnił do 1988 roku mgr Stanisław Bielech Lata dziewięćdziesiąte przyniosły wielkie zmiany polityczne i społeczne. Gospodarka narodowa podlegała przeobrażeniom, a szkolnictwo zawodowe musiało dostosować się do skomplikowych warunków u schyłku XX wieku, aby sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się rynku pracy. Szkoła nasza ciągle jeszcze pozostaje przed wielkimi zmianami, choć pierwsze przeobrażenia są dostrzegalne. W 1991 roku powstała kolejna klasa kształcąca w zawodzie: technolog robót wykończeniowych. W 1995 roku rozpoczęło działalność Technikum Urządzeń Sanitarnych. I ostatnia nowość - od 1997 roku powołane zostało Liceum Ogólnokształcące. W następnych latach planowane są następne kierunki Liceum Ogólnokształcącego oraz pierwsza klasa Liceum Technicznego. Na osobne omówienie zasługuje Wydział Zaoczny, funkcjonujący w ramach organizacyjnych Zespołu Szkół dla pracujących (do 1978 r.); w 1958 r. - Szkołę Mistrzów Budowlanych (do 1966 r.); w 1961 r. - Policealne Studium Zawodowe - specjalność: budownictwo ogólne (do 1985r ); w 1965 r. - Technikum Budowlane po ZSZ - specjalność: budownictwo ogólne; w 1970 r. - Technikum Budowlane po ZSZ - specjalność: wyposażenie sa - nitarne budynków (do 1980 r.); w 1972 r. - Policealne Studium Geodezyjne (do 1979 r.); w 1974 r. - Technikum Geodezyjne (do 1980 r.); w 1977 r. - Technikum Drzewne po Zasadniczej Szkole Zawodowej. Taka jest, w wielkim skrócie, historia Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki. Historia szkoły, która na trwałe zrosła się z pejzażem ul. Botanicznej i Zielonej Góry.


Sukcesy szkoły

Sukcesy szkoły (plik Word)


(użyj strzałek na klawiaturze, aby przechodzić pomiędzy kolejnymi slajdami)


Dane kontaktowe

Kontakt i numery telefonów:

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Gora
e-mail : zsb@zgora.dialog.net.pl

Telefony :

Sekretariat
68 451 39 51

Faks:
68 451 39 50

Zastępcy dyrektora:
Zastępca dyrektora d/s dydaktycznych
mgr Kamila Molisak - Karczewska
68 451 39 43

Zastępca dyrektora d/s wychowawczych
mgr Małgorzata Śliwińska
68 451 39 53

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Katarzyna Eljasz
68 451 39 42

Pokój nauczycielski
68 451 39 45

VI Liceum Ogólnokształcące
68 451 39 49

Pielęgniarka
68 451 39 48

Administracja
68 451 39 40

Księgowość
68 451 39 44

Kadry
68 451 39 41

Nauczyciele wych. fizycznego
68 451 39 46Prawo szkolne

1. Statut szkoły (plik PDF)

2. Szkolny System Oceniania (plik Word)

3. System Wychowawczy

 • Program Wychowawczy (plik Word)
 • Program Profilaktyczny (plik Word)
 • Komisja Opiekuńczo – Wychowawcza (plik PDF)

  1. Za wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, a także pracę społeczną uczeń może być nagrodzony:
  2. pisemną pochwałą wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
  3. pisemną pochwałą dyrektora,
  4. listem pochwalnym do rodziców,
  5. nagrodą rzeczową.

 • Samorząd Uczniowski (plik Word)
 • Rzecznik praw ucznia

4. Przedmiotowy System Oceniania
 • Język polski (plik Word)
 • Historia i wos (plik Word)
 • Języki obce (plik Word)
 • Przysposobienie obronne (plik Word)
 • Religia (plik Word)
 • Przedmioty ścisłe (plik Word)
 • Wychowanie fizyczne (plik Word)
 • Przedmioty zawodowe (plik Word)


Prezydium Rady Rodziców

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. T. KOŚCIUSZKI w ZIELONEJ GÓRZE


1. Skibiński Piotr - przewodniczący

2. Górowska Alina - z-ca przewodniczącego

3. Iwanus Piotr - członek

4. Marczuk Ronald - członek

5. Kuśmierczyk Marek - członek

Skład Komisji Rewizyjnej:1.Szkudlarek Romualda - przewodnicząca
2.Wróblewska Wioletta - członek
3.Łukowiak Anna - członek

RADA RODZICÓW

2012/2013

KLASY II TAK M. Osiński Marlena Magda Nawrocka
I TA2 E. Szałkowska Joanna Wilczek
I TA1 B. Wiszniewski  Lucyna Iryszek
I TD J. Wróblewski Małgorzata Kwiatkowska
I TG M. Bojarska Elżbieta Egiert
I TOR K. Molisak Romana  Mucha

KLASY  II

II TA A. Moś Alina Górowska
II TAK J. Przybylska Jolanta Obierzyńska
II TB D. Paprotny Piotr Iwanus
II TD A. Burghardt Marek Kuśmierczyk
II TG M. Pietsch Maciej Staniek
II TOR K. Kamińska Tomasz Dąbrowny

KLASY  III

III TA A. Mokras Jolanta Chorążyczewska
III TAK N. Śliwińska Krystyna Nowak
III TB H. Weber Lucyna Czech
III TD A. Ziembicka Roland Marczuk
III TG W. Ragiel Romualda Szkudlarek
III TOR B. Styk Edyta Wojtkowiak

KLASY IV

IV TAK M. Kubicka Anna Karapka
IV TA S. Dąbek Elżbieta Górny
IV TB1 G. Klinowski Beata Blinkiewicz
IV TB2 B. Szymańska Wioletta Wróblewska
IV TG B. Świdzińska Ireneusz Gruszecki


PatronTadeusz Kościuszko (1746-1817)


Generał polski i amerykański, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794. Ukończył Szkołę Rycerską w Warszawie oraz studiował jako królewski stypendysta w Paryżu. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, gdzie w uznaniu jego zasług został generałem brygady wojsk amerykańskich. W 1789 król Stanisław August Poniatowski nominował Kościuszkę na generała majora wojska konnego. W 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej walcząc w armii koronnej odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami i pod Dubienką. Po przystąpieniu Stanisława Augusta do Targowicy podał się do dymisji i wyjechał do Lipska, następnie do Francji i Włoch. 24 marca 1794 w Krakowie pod jego przywództwem wybuchło powstanie zwane Kościuszkowskim, a on objął władzę, jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. Rozbicie wojsk generała Tomasowa pod Racławicami należy do największych sukcesów Powstania. Na wieść o tym zwycięstwie wybuchło także powstanie pod wodzą Jana Kilińskiego w Warszawie, a kilka dni późnej na Litwie. Powstanie jednak nie miało szansy na sukces, a on sam po przegranej bitwie pod Maciejowicami został uwięziony w twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu. Zmarł w Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata swego życia; został pochowany na Wawelu. Kościuszko został bohaterem wielu dzieł literackich. Na jego cześć usypano w latach 1820-1823 Kopiec Kościuszki w Krakowie. Jemu zostały zadedykowane liczne pomniki i posągi w USA i w Polsce. Niezliczona ilość obiektów geograficznych, miast, hrabstw, ulic, szkół, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji w obu krajach nosi imię Tadeusza Kościuszki.


Plan lekcji

Plan lekcji nauczycieli

 • Kowalczuk A.
 • Miroslawska M.
 • Kaminska K.
 • Szymanska B.
 • Sliwinska N.
 • Glusiec T.
 • Idzikowski L.
 • Sliwinska M.
 • Bodes W.
 • Rusnak G.
 • Wiszniewski B.
 • Idzikowska D.
 • Ragiel W.
 • Eljasz K.
 • Pietsch M.
 • Osinski M.
 • Molisak-Karczewska K.
 • Blandzi A.
 • Szalkowska E.
 • Burghardt A.
 • Gielerak-Przybylska J.
 • Weber H.
 • Rosada K.
 • Karolak M.
 • Klosowski M.
 • Galla A.
 • Szabunia A.
 • Paprotny D.
 • Bojarska M.
 • Zarzecki P.
 • Tyszer R.
 • Majnicz M.
 • Wroblewski J.
 • Murawa P.
 • Pilarczyk D.
 • Kruszyna M.
 • Szpojda R.
 • Ziembicka A.
 • Szalinska G.
 • Maziarz J.
 • Stachowska D.
 • Slomczynska H.
 • Radziemski M.
 • Pawlowska M.
 • Kubicka M.
 • Dobrzynska B.
 • Wilczak A.
 • Klinowski G.
 • Dąbek S.
 • Kacprzyk Cz.
 • Mokras A.
 • Poniedzialek R.
 • Mos A.

 • 

  Zastępstwa

  Zastępstwa (plik Word)
  

  Dzwonki

  

  Matura

  • OKE
  • CKE
  • Matura 2015 terminy (plik Word)
  • Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego rok szkolny 2014-2015 (plik Pdf)
  • Opis bibliograficzny (bibliografia załącznikowa) (plik PowerPoint)

  • Skrypty maturalne

   • Matematyka (plik Pdf)
   • Język angielski

    Wstęp
   • Rozdział I (plik Pdf)
   • Rozdział II (plik Pdf)
   • Odpowiedzi (plik Pdf)
   • Język polski

   • Antyk (plik Pdf)
   • Średniowiecze (plik Pdf)
   • Rodzaje literackie (plik Pdf)
   • Renesans (plik Pdf)
   • Barok (plik Pdf)
   • Oświecenie (plik Pdf)
   • Romantyzm (plik Pdf)
   • Pozytywizm (plik Pdf)
   • Młoda Polska

   • XX-lecie (plik Pdf)
   • Współczesność (plik Pdf)
   • Opis bibliograficzny (plik Pdf)
   • Język niemiecki

   • Pogoda (plik Pdf)
   • Dzień powszedni (plik Pdf)
   • Mieszkanie (plik Pdf)
   • U lekarza (plik Pdf)
   • Zdrowie (plik Pdf)
   • Hobby (plik Pdf)
   • Sport (plik Pdf)
   • Wygląd zewnętrzny (plik Pdf)
   • Jedzenie i picie

    Podróżowanie

   • Wielkanoc (plik Pdf)
  • Wyniki (prezentacja PowerPoint)
  • Zasady Maturalne (obraz Jpg)
  

  Egzaminy zawodowe (wyniki)

  Terminy egzaminów w roku szkolnym 2014-2015 (dokument Word)

  Ogłoszenie dla absolwentów o deklaracjach (dokument Word)

  Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (dokument Word)

  Wyniki egzaminów zawodowych klas II i III TAK 2014 (prezentacja Power Point)

  Wyniki egzaminów zawodowych 2014 (prezentacja Power Point)

  Wyniki egzaminów zawodowych 2013 (prezentacja Power Point)

  Wyniki egzaminów zawodowych 2012 (prezentacja Power Point)
  

  Harmonogram roku

  • Harmonogram klasyfikacji 2014-2015(plik Word)
  • Kalendarz imprez (plik Word)
  • Kalendarz roku szkolnego 2014-2015 (plik Word)
  

  Podręczniki

  • Podręczniki dla klasy I (plik Word)
  • Podręczniki dla klasy II (plik Word)
  • Podręczniki dla klasy III (plik Word)
  • Podręczniki dla klasy IV (plik Word)
  

  Programy

  Szkolna lista programów (plik Excel)
  

  Dyrekcja i nauczyciele

  Dyrektor:

  mgr Małgorzata Ragiel

  Wicedyrektor d/s dydaktycznych:

  mgr Kamila Molisak - Karczewska:

  Wicedyrektor d/s wychowawczych:

  mgr Małgorzata Śliwińska

  Kierownik szkolenia praktycznego:

  mgr inż. Katarzyna Eljasz  Lista nauczycieli od 01.09.2013 r.:
  Nazwisko i imię

  Nauczany przedmiot

  Beta Roman orkiestra
  Bodes Witold wf
  Bojarska-Poznańska Marzena przedmioty zawodowe
  Brylla Daria język niemiecki
  Burghardt Anna przedmioty zawodowe
  Charczuk- Blandzi Annajęzyk polski
  Dąbek Sławomir przedmioty zawodowe
  Dobrzyńska Barbara religia
  Eljasz Katarzyna przedmioty zawodowe
  Flis Piotr informatyka
  Galla Andrzejmatematyka
  Gielerak-Przybylska Joanna język polski
  Głusiec Tadeusz religia
  Głuszyk-Blandzi Agata pedagog
  Harmak Katarzyna język polski
  Hawryluk Bogumiła przedmioty zawodowe
  Idzikowska Danutaprzedmioty zawodowe
  Idzikowski Łukaszj. angielski, przedmioty zawodowe
  Iwanowska Justyna psycholog
  Jucha Joanna psycholog
  Kacprzyk Czesław przedmioty zawodowe
  Karolak Małgorzata przedmioty zawodowe
  Klinowski Grzegorz wf
  Kłosowski Mariuszprzedmioty zawodowe
  Konopińska Kamilla bibliotekarz
  Kowalczuk Annaj. niemiecki
  Kozłowski Maciej historia, WOS
  Kruszyna Marek język angielski
  Kubicka Maria przedmioty zawodowe
  Literski Paweł orkiestra
  Ładysz Andżelika pedagog
  Majnicz Małgorzata matematyka
  Maziarz Jolanta język niemiecki
  Mielcarek Hubertprzedmioty zawodowe
  Mikołajczyk-Kamińska Kinga przedmioty zawodowe
  Mirosławska Marta język angielski
  Mokras Agnieszka historia, WOS
  Molisak-Karczewska Kamila język polski
  Moś Andrzej geografia
  Murawa Pawełprzedmioty zawodowe
  Osiński Mariusz język polski
  Paprotny Dorotafizyka , edb
  Pawłowska Małgorzataprzedmioty zawodowe
  Pietsch Maciej przedmioty zawodowe
  Pilarczyk Daria język niemiecki
  Poniedziałek Robert przedmioty zawodowe
  Przybylak Andrzej matematyka
  Nazwisko i imię

  Nauczany przedmiot

  Ragiel Małgorzata język polski, WOK
  Ragiel Wiesław historia, WOS
  Rajchel Dominikorkiestra
  Rosada Katarzynajęzyk angielski
  Rusnak Grzegorzprzedmioty zawodowe
  Skrzypczak Danuta biologia
  Słomczyńska Hanna język angielski
  Stachowska Daria język angielski
  Styk Beata język polski
  Szabunia Anna wf
  Szalińska Grażyna religia
  Szałata Jerzy orkiestra
  Szałkowska Ewa przedmioty zawodowe
  Szpojda Robert wf
  Szymańska Beata matematyka
  Szymczyk Wioletta pedagog
  Śmiałek Katarzynaj. angielski
  Śliwińska Małgorzata przedmioty zawodowe
  Śliwińska Natalia przedmioty zawodowe
  Tyszer Ryszardprzedmioty zawodowe
  Walencka Małgorzatawf
  Weber Halina przedmioty zawodowe
  Wilczak Alicja biologia
  Wiszniewski Bartosz matematyka
  Wojciechowska Anna bibliotekarz
  Wróblewski Jacek matematyka
  Zając Janusz orkiestra
  Zarzecki Piotr wf
  Ziembicka Aneta przedmioty zawodowe
  

  Samorząd uczniowski

  Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015:

  1.Martyna Misiewicz (II TAK) – przewodnicząca SU
  2.Iga Musielak (I TG) – zastępca przewodniczącego
  3.Milena Grześkowiak (II TG) - skarbnik
  4.Marcin Domagała (I TOR)
  5.Bartłomiej Szczeszek (III TG)
  6. Aleksandra Twardygrosz (I TAK)
  7.Oktawia Spychała (III TOR)
  8.Sylwia Lisowska (III TG)
  9.Katarzyna Szkwarek (III TG)
  10.Rafał Buszkiewicz (III TG)
  11.Szymon Sczepaniok (IV TB)
  12.Martyna Gudwiłowicz (IV TB)
  13.Eryk Wesołowski (III TB2)
  14.Mateusz Romanowski (III TB2)

  Opiekunowie SU:

  1.Marek Kruszyna – anglista
  2.Mariusz Osiński - polonista

  Rzecznik Praw Ucznia:

  Ewa Szałkowska – nauczycielka przedmiotów zawodowych

  Radiowęzeł

  Szkolny radiowęzeł umila uczniom przerwy prezentując codziennie różne utwory muzyczne.
  Nasi „radiowcy” nadają również audycje tematyczne i okolicznościowe.
  Za działania radiowęzła odpowiada Bartosz Łepak.

  Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  Regulamin samorządu uczniowskiego (plik Word)

  

  Sylwetka absolwenta Budowlanki

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

  Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych:

  1. Posiada poczucie odpowiedzialności.

  2. Prezentuje postawę moralna i obywatelską.

  3. Jest przygotowany do wykonywania zawodu.

  4. Odznacza się wysoką kulturą osobistą.

  5. Jest przedsiębiorczy.

  6. Dostrzega potrzebę samorozwoju.

  

  Prawa ucznia

  Prawa ucznia w Zespole Szkół Budowlanych im T. Kościuszki

  Uczeń ma prawo do:
  1) znajomości swoich praw,

  2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i opieki wychowawczej,

  3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

  4) informacji na temat wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania,

  5) do poznania zasad wystawiania oceny zachowania,

  6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

  7) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

  8) zmiany profilu kształcenia w trybie określonym przez Radę Pedagogiczną,

  9) pomocy w przypadku trudności w nauce, zdarzeń losowych,

  10) organizacji indywidualnego toku nauki oraz organizacji indywidualnego nauczania na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

  11) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

  12) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkim formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

  13) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądu i uczuć religijnych o ile nie naruszają one dobra innych osób,

  14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

  15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych na zasadach określonych przez Dyrektora,

  16) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły.

  W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub w jego imieniu Samorząd Uczniowski może złożyć w terminie do dwóch tygodni od dnia naruszenia prawa pisemną skargę do Dyrektora Szkoły.
  

  Zasady

  Zasady obowiązujące w Zespole Szkół Budowlanych im . T. Kościuszki wspierające działania wychowawcze

  Obowiązkowe noszenie stroju galowego na uroczystościach szkolnych i egzaminach.
  Przychodzenie na zajęcia lekcyjne w stosownym ubiorze (np. bluzka zasłaniająca brzuch).
  Okazywanie szacunku osobie dorosłej, wchodzącej do klasy, poprzez przyjęcie postawy stojącej.
  Obowiązkowe zostawianie kurtek (płaszczy) w szatni.
  Zakaz noszenia nakrycia głowy wewnątrz budynku szkolnego.
  Zakaz spożywania posiłków i żucia gumy podczas lekcji.
  Zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji.
  Obowiązek uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

  

  Załączniki

  Regulamin oceniania zachowania (plik Word)

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych

  USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

  (decyzje Rady Rodziców):

  Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie do wychowawcy, nauczycieli języków obcych i wychowania fizycznego w ciągu 5 dni po chorobie.
  O konieczności zwolnienia ucznia z kilku godzin lekcyjnych rodzic informuje wychowawcę dzień wcześniej – w przypadku braku takiej informacji godziny nieobecne będą traktowane jako nieusprawiedliwione .
  Nieobecności uczniów pełnoletnich usprawiedliwiają rodzice.

  Zadania pracowników szkoły

  Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

  1. Podejmowanie działań wychowawczych w każdej sytuacji szkolnej (lekcja, przerwa, wycieczka itp.).

  2. Podejmowanie dyskusji w sprawach interesujących uczniów (etycznych, kulturalnych, itp.).

  3. Poszanowanie godności osobistej uczniów i wyrabianie w nich takiej samej postawy wobec innych.

  4. Stwarzanie atmosfery, w której niepowodzenie nie oznacza przegranej.

  5. Informowanie wychowawcy o zauważonych problemach.

  Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

  w Zespole Szkół Budowlanych im T. Kościuszki

  1. Uczeń wchodzi na salę gimnastyczna tylko z nauczycielem.

  2. Przed lekcją wf uczeń bierze klucz od szatni od nauczyciela i od tego momentu odpowiada za porządek w szatni. Wszelkie usterki zgłasza przed lekcją nauczycielowi.

  3. Za wszystkie drogocenne przedmioty pozostawione w szatni nie odpowiada nauczyciel. Uczeń ma możliwość pozostawienia tych przedmiotów w pokoju nauczycieli wf.

  4. Uczeń zamykający szatnię ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie okna są zamknięte, a klucz od szatni oddać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

  5. Na sale wchodzimy tylko w obuwiu zmiennym.

  6. Nie wolno wchodzić na salę z jedzeniem, piciem oraz włączonym telefonem komórkowym.

  7. Uczniowie, którzy nie mają lekcji wf nie maja prawa przebywać na sali gimnastycznej.

  8. Sprzęt z magazynu pobiera tylko nauczyciel lub wyznaczony uczeń na wyraźne polecenie nauczyciela.

  9. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie przebywania na sali.

  Regulamin wycieczek szkolnych

  Regulamin wycieczek szkolnych (plik PDF)

  Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

  Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia (plik Word)
  

  Zasady

  Zasady obowiązujące w Zespole Szkół Budowlanych im . T. Kościuszki wspierające działania wychowawcze

  Obowiązkowe noszenie stroju galowego na uroczystościach szkolnych i egzaminach.
  Przychodzenie na zajęcia lekcyjne w stosownym ubiorze (np. bluzka zasłaniająca brzuch).
  Okazywanie szacunku osobie dorosłej, wchodzącej do klasy, poprzez przyjęcie postawy stojącej.
  Obowiązkowe zostawianie kurtek (płaszczy) w szatni.
  Zakaz noszenia nakrycia głowy wewnątrz budynku szkolnego.
  Zakaz spożywania posiłków i żucia gumy podczas lekcji.
  Zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji.
  Obowiązek uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

  

  Imprezy i uroczystości

  Uroczystości i imprezy szkolne

  Wykaz imprez i uroczystości ogólnoszkolnych (plik PDF)
  

  Załączniki

  Regulamin oceniania zachowania (plik Word)

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych

  USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

  (decyzje Rady Rodziców):

  Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie do wychowawcy, nauczycieli języków obcych i wychowania fizycznego w ciągu 5 dni po chorobie.
  O konieczności zwolnienia ucznia z kilku godzin lekcyjnych rodzic informuje wychowawcę dzień wcześniej – w przypadku braku takiej informacji godziny nieobecne będą traktowane jako nieusprawiedliwione .
  Nieobecności uczniów pełnoletnich usprawiedliwiają rodzice.

  Zadania pracowników szkoły

  Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

  1. Podejmowanie działań wychowawczych w każdej sytuacji szkolnej (lekcja, przerwa, wycieczka itp.).

  2. Podejmowanie dyskusji w sprawach interesujących uczniów (etycznych, kulturalnych, itp.).

  3. Poszanowanie godności osobistej uczniów i wyrabianie w nich takiej samej postawy wobec innych.

  4. Stwarzanie atmosfery, w której niepowodzenie nie oznacza przegranej.

  5. Informowanie wychowawcy o zauważonych problemach.

  Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

  w Zespole Szkół Budowlanych im T. Kościuszki

  1. Uczeń wchodzi na salę gimnastyczna tylko z nauczycielem.

  2. Przed lekcją wf uczeń bierze klucz od szatni od nauczyciela i od tego momentu odpowiada za porządek w szatni. Wszelkie usterki zgłasza przed lekcją nauczycielowi.

  3. Za wszystkie drogocenne przedmioty pozostawione w szatni nie odpowiada nauczyciel. Uczeń ma możliwość pozostawienia tych przedmiotów w pokoju nauczycieli wf.

  4. Uczeń zamykający szatnię ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie okna są zamknięte, a klucz od szatni oddać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

  5. Na sale wchodzimy tylko w obuwiu zmiennym.

  6. Nie wolno wchodzić na salę z jedzeniem, piciem oraz włączonym telefonem komórkowym.

  7. Uczniowie, którzy nie mają lekcji wf nie maja prawa przebywać na sali gimnastycznej.

  8. Sprzęt z magazynu pobiera tylko nauczyciel lub wyznaczony uczeń na wyraźne polecenie nauczyciela.

  9. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie przebywania na sali.

  Regulamin wycieczek szkolnych

  Regulamin wycieczek szkolnych (plik PDF)

  Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

  Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia (plik Word)
  

  1. Dlaczego Budowlanka>>

  2. Kierunki kształcenia>>

  Technik budownictwa >>

  Technik geodeta >>

  Technik drogownictwa >>

  Technik architektury krajobrazu >>

  Technik organizacji Reklamy >>

  3. Dokumenty rekrutacyjne / ważne terminy >>

  4. Podanie >>

  5. Nasza budowlanka >>

  6. Zadaj pytanie >>  Dlaczego Budowlanka

  Kształtujemy myśl techniczną

  Dlaczego warto wybrać naszą szkołę:

  • zajęliśmy I miejsce w województwie lubuskim i 11 miejsce w Polsce wśród szkół technicznych w rankingu „Perspektyw” w 2013 r.
  • zajęliśmy IV miejsce w województwie lubuskim i 180 miejsce w Polsce wśród szkół technicznych w rankingu „Perspektyw” w 2012 r.
  • zajęliśmy I miejsce w województwie lubuskim, a 35 miejsce w Polsce wśród szkół technicznych w rankingu „Perspektyw” w 2011 r.
  • otrzymaliśmy nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra za zajęcie I miejsca w województwie lubuskim w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 r.
  • otrzymaliśmy nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra za osiągnięcie najwyższych wyników egzaminów maturalnych w Zielonej Górze na poziomie szkół technicznych w 2010 r. i w 2012 r.
  • osiągamy bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w okręgu – województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie
  • corocznie chęć kształcenia się w naszej szkole zgłasza więcej kandydatów niż jest miejsc
  • ściśle współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim i Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie
  • jesteśmy szkołą z tradycjami, kształcącą specjalistów, przyszłych inżynierów


  ważne informacje budowlanka
  

  Kierunki kształcenia

  Technik budownicwa

  Architektura i inżynieria w budownictwie to sztuka stawiania budynków i infrastruktur.

  Kierunek przeznaczony dla osób z zainteresowaniem nowoczesnymi technologiami i technikami budowlanymi. Uczeń naszej szkoły poznaje zasady projektowania, dobierania materiałów i technologii, wykonywania obiektów metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi. Nabywa umiejętności kierowania robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną.

  Uczymy:

  - projektowania architektonicznego, umiejętności wykonywania i odczytywania rysunków technicznych
  - obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych
  - wykonywania prac kreślarskich
  - analizowania dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych
  - wykonywania rysunków budowlanych

  - wykonywania prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych
  - kierowania pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac
  - dobierania optymalnych technologii wykonania robót budowlanych;

  Nauka trwa cztery lata

  Absolwent technikum budowlanego będzie mógł np.:

  znaleźć zatrudnienie jako:

  - kadra techniczna na budowie (majster budowlany, kosztorysant)
  - obsługa specjalistycznych programów graficznych
  - kreślarz w biurze projektowym
  - obsługa techniczna w hurtowniach, zakładach produkcyjnych materiałów budowlanych
  - kontynuować naukę na wyższych uczelniach

  ważne informacje budowlanka

  Technik geodeta

  Głównym zadaniem geodety jest pomiar ziemi. Można odróżnić geodezję wyższą, zajmującą się pomiarami wszelkich obszarów: lądów i całej ziemi, i geodezję niższą, której zadaniem jest pomiar mniejszych obszarów. Kierunek przeznaczony jest dla osób interesujących się matematyką oraz jej stosowaniem w praktyce podczas pomiarów terenowych.

  Uczymy:

  - obsługi instrumentów geodezyjnych oraz przyrządów pomiarowych
  - dobieranie metod i technik pomiarowych do wymaganej dokładności prac pomiarowych
  - wykonania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu
  - opracowanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu
  - oceniać dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych
  - geodezyjne opracowania danych projektowych

  - wykonuje opracowanie pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacji powykonawczej
  - wykonuje pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
  - zakładanie i aktualizacje katastru nieruchomości
  - badania ksiąg wieczystych
  - wykonania dokumentacji do celów prawnych z: wznowienia, podziału nieruchomości, rozgraniczania scalania gruntów oraz wywłaszczenia
  - odszukiwania i pomiaru punktów granicznych
  - kompletowanie dokumentacji geodezyjnej

  Nauka trwa cztery lata

  Absolwent technikum geodezyjnego będzie mógł np.:

  znaleźć zatrudnienie w:

  - przedsiębiorstwach geodezyjnych
  - administracji państwowej
  - administracji samorządowej
  - po uzyskaniu uprawnień zawodowych może otworzyć własną działalność gospodarczą
  - kontynuować naukę na wyższych uczelniach


  ważne informacje budowlanka

  Technik drogownictwa

  Podczas nauki uczeń poznaje tajniki budowania dróg i obiektów mostowych, technikę wytwarzania materiałów budowlanych i drogowych. Oprócz tego poznaje zasady współpracy z administracją państwową i samorządową, formy pracy biur projektujących drogi i obiekty mostowe.

  Uczymy:

  - klasyfikować drogi
  - rozróżniać rodzaje i elementy dróg
  - rozpoznawać inżynierskie obiekty drogowe i określać ich funkcje
  - rozpoznawać rodzaje gruntów i określać ich właściwości
  - rozpoznawać materiały stosowane do budowy dróg, obiektów drogowych i mostowych
  - stosować zasady sporządzania szkiców i rysunków technicznych

  - rozróżniać rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej
  - rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach drogowych
  - wykonywać pomiary związane z określonymi robotami ziemnymi i drogowymi
  - rozróżniać środki transportu stosowane w drogownictwie
  - stosować zasady transportu, składowania mas ziemnych oraz materiałów stosowanych w robotach drogowych i mostowych
  Nauka trwa cztery lata

  Absolwent technikum drogownictwa będzie mógł np.:

  znaleźć zatrudnienie w:

  - organach administracji państwowej i samorządowej,
  - w zarządach dróg,
  - przedsiębiorstwach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe
  - biurach projektowych dróg I obiektów mostowych,
  - wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
  - kopalniach kruszyw budowlanych I drogowych,
  - kontynuować naukę na wyższych uczelniach

  ważne informacje budowlanka

  Technik architektury krajobrazu

  Kierunek przeznaczony dla osób interesujących się projektowaniem i komponowaniem otoczenia. Podczas nauki uczeń pozna zasady wykonywania inwentaryzacji terenów zieleni, sposoby projektowania ogrodów i innych obiektów terenów zieleni, podstawy tworzenia wizualizacji projektów oraz zasady wykonywania kosztorysów.

  Uczymy:

  - rysunku technicznego i odręcznego
  - tworzenia wizualizacji projektów
  - graficznego przedstawiania koncepcji
  - wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacji roślin

  - przeprowadzania analizy wartości krajobrazu
  - wykonywania inwentaryzacji i kosztorysowania projektów

  Nauka trwa cztery lata

  Absolwent technikum architektury będzie mógł np.:

  znaleźć zatrudnienie w:

  - organach administracji państwowej i samorządowej
  - biurach projektowych ogrodów i terenów zieleni
  - w przedsiębiorstwach pielęgnacji i urządzania terenów zieleni
  - szkółkach roślin ozdobnych
  - kontynuować naukę na wyższych uczelniach

  ważne informacje budowlanka

  Technik Organizacji Reklamy

  Kierunek przeznaczony dla osób interesujących się reklamą i marketingiem.

  Podczas nauki uczeń poznają zasady wiedzy ekonomicznej, plastycznej i psychologicznej, która jest niezbędna do wykonywania zawodu. Słuchacze uczą się jak przygotować ofertę handlową w dziale sprzedaży usług reklamowych, podstaw tworzenia reklam radiowych i telewizyjnych. Absolwenci tego kierunku bez trudu znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, działach reklamy i marketingu w różnych przedsiębiorstwach a także w studiach fotograficznych lub graficznych

  Uczymy:

  - grafiki komputerowej
  - rysunku, liternictwa i fotografii reklamowej
  - tworzenia wizualnych środków reklamy
  - tworzenia scenariuszy reklamy telewizyjnej i radiowej
  - organizowania działań public relations
  - przygotowywania wystaw, targów i pokazów

  - testowania projektów i pokazów reklamowych

  Nauka trwa cztery lata

  Absolwent technikum organizacji reklamy będzie mógł np.:

  znaleźć zatrudnienie jako:

  - agent reklamowy,
  - grafik komputerowy,
  - organizator działań reklamowych,
  - copywriter,
  - art director,
  - organizator działań public relations,
  - kontynuować naukę na wyższych uczelniach


  ważne informacje budowlanka
  

  "Nasza Budowlanka"  Ważne dokumenty

  Poradnik dla kandydata 2014 (plik Pdf)

  Informacje dla kandydatów 2014/2015 (plik Word)

  Regulamin przyjęć do klas pierwszych 2014/2015 (plik Word)

  Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji (plik Pdf)

  Terminarz rekrutacji 2014/2015 (plik Word)

  Podanie o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (plik Pdf)

  Karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym (plik Pdf)

  ważne informacje budowlanka
  

  Zadaj pytanie

  Kontakt i numery telefonów:

  Zespół Szkół Budowlanych
  ul. Botaniczna 50
  65-392 Zielona Gora
  e-mail : zsb@zgora.dialog.net.pl

  Telefony :

  Sekretariat
  68 451 39 51

  Faks:
  68 451 39 50


  ważne informacje budowlanka
  

  Okiem pierwszoklasistki

  To niesamowite w jak szybkim tempie przychodzi nam zmienić szkołę i otoczenie. Gdy tylko zdążyłam dobrze poznać swoją klasę gimnazjalną, nadszedł koniec roku szkolnego, wakacje, a potem rozpoczęłam naukę w Technikum Budowlanym.

  Nowa szkoła pozytywnie zaskoczyła mnie miłą atmosferą. Wcześniej nie wiedziałam jakich ludzi spotkam, jak zareagują na mnie nauczyciele oraz jaki stopień trudności zostanie narzucony.

  Okazało się, że koleżanki i koledzy, których poznałam są fantastyczni oraz optymistyczni. Dopiero teraz widzę, co to znaczy mieć fajną klasę, w której można liczyć na pomoc i wsparcie. Jest również spora grupa ludzi, którzy w każdej sytuacji potrafią rozbawić otoczenie. Bardzo mnie ten fakt cieszy. Nauczyciele zrobili na mnie pozytywne wrażenie. Chociaż są wymagający, to wydaje mi się, że są przy tym sprawiedliwi. Atmosfera panująca na lekcjach jest miła i pełna wzajemnego szacunku. Podoba mi się, że już na samym początku jasno określono reguły i zasady jakie obowiązują w tej szkole. W gimnazjum zdarzało się, że jedną i tą samą rzecz część nauczycieli akceptowała, a część zabraniała, co wprowadzało nas, uczniów, w dezorientację. Tutaj od początku wiemy, jakie są wobec nas wymagania.

  Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego, szkoła zorganizowała ,,pierwszakom” imprezę powitalną. Otrzęsiny nie były dla mnie nowym doświadczeniem, gdyż już w gimnazjum były podobne zabawy, jednak organizacja i sposób wykonania w tej szkole dużo bardziej do mnie trafiły. Podobało mi się dość luźne podejście do otrzęsin, gdzie ludzie byli nastawieni raczej na wspólną zabawę, niż na rywalizację.

  Moje pierwsze wrażenia po miesiącu uczęszczania do szkoły są więc pozytywne, natomiast jak będzie w przyszłości - zobaczymy.

  Uczennica klasy I TA,
  Marta Najder

  

  Zajęcia pozalekcyjne

  Zajęcia pozalekcyjne (plik Word)

  

  Wolontariat

  Czym żyje szkolny wolontariat…

  Wolontariat szkolny pod patronatem
  Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska
  zorganizował w szkole i Bursie akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
  Zarejestrowało się 60 osób.
  Koordynatorkami akcji były Katarzyna Szukała i Rita Murawska z kl. II TOR.


  We wrześniu w naszej szkole odbyła się kolejna akcja oddawania krwi
  w ramach konkursu „Młoda krew ratuje życie” zorganizowanego przez PCK.


  Wolontariuszki z naszej szkoły pod opieką p. A. Szabuni
  reprezentowały Szkolne Koło Fundacji „Dr Clown” w czasie
  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowanego na Uniwersytecie Zielonogórskim.


  W lutym i marcu nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiego Projektu MatmujSię.pl.

  Akcja miała na celu rozprowadzenie wśród uczniów repetytoriów do matematyki pod tytułem „Matmuj się”.

  W Budowlance do akcji przyłączyło się 63 uczniów. Zebraną kwotę - 411 zł – przekazaliśmy na konto Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.


  Przygotowujemy świąteczną paczkę dla potrzebujących w ramach

  Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” 2012

  Hasło tegorocznej Paczki to "Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze".

  Przyłącz się do nas!


  Szkolne Koło Fundacji „Doktor Clown”

  organizuje zabawę mikołajkową dla dzieci z Zespołu Szkół w Niedoradzu.

  Pomysły i pomoc mile widziane!


  Przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez PCK – „Młoda krew ratuje życie”.

  8 listopada 2012 r. zorganizowano wyjście do punktu krwiodawstwa w Zielonej Górze

  w celu oddania krwi.


  26 października 2012 r. wolontariusze z Zespołu Szkół Budowlanych (30 osób) uczestniczyli

  w konferencji zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż, Uniwersytet Zielonogórski

  i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

  Temat dyskusji – „Przeszczep rodzinny – bezcenny dar” dostarczył nam wiedzy

  o transplantacjach i krwiodawstwie.


  Akcja sprzedaży cegiełek i własnoręcznie pieczonych ciast (11.10.2012)

  pozwoliła nam zgromadzić kwotę 235 zł. Całą sumę przekazaliśmy na rzecz

  Szymona Czechowskiego- podopiecznego Fundacji Na Rzecz

  Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.


  Grupa wolontariuszy z budowlanki jest otwarta na potrzeby innych osób. Staramy się dostrzegać i reagować na niesprawiedliwość losu, burzyć przeszkody, pomagać w trudnych sytuacjach. Co roku uczestniczymy w akcji ” Szkoło Pomóż i Ty”- sprzedajemy cegiełki z przeznaczeniem na pomoc chorym dzieciom. Ostatnio prowadziliśmy zbiórkę na pomoc w zakupie protez dla 14-letniego chłopca. Organizujemy też kiermasze świąteczne oraz zbiórki funduszy ze sprzedaży własnoręcznie upieczonych ciast wspierające chore, niepełnosprawne i poszkodowane dzieci. W naszej szkole działa Koło Honorowych Dawców Krwi. W konkursie „Młoda Krew Ratuje Życie” w ubiegłym roku szkolnym, zajęliśmy trzecie miejsce w województwie w ilości oddanej krwi w przeliczeniu na pełnoletnich uczniów w szkole. W działaniach klubu biorą udział uczniowie wszystkich klas i profili a naszym opiekunem jest p. Anna Szabunia. Zapraszamy Cię do podjęcia współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

  

  Orkiestra dęta

  Młodzieżowa orkiestra dęta (strona w nowym oknie)
  

  Archiwum news

  Spektakl teatralny
  2015.02.10 00:00:00
  Dzisiaj w naszej szkole odbyła się próba przedstawienia teatralnego "Ja ciebie też..." na motywach "Ditto.A Story" Chaco de Palma, scenariusz i reżyseria Lech Mackiewicz. Mieliśmy możliwość zobaczyć jak tworzy się spektakl teatralny, "zajrzeć za kulisy" i obserwować pracę aktorów i reżysera.
  więcej
  GALERIA
  Projekt „Szkoła współpracy”
  2015.02.04 00:00:00
  Wygraliśmy konkurs na dobre praktyki współpracy w projekcie "Szkoła współpracy". W nagrodę pojedziemy na wizytę studyjną do Londynu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, którymi byli uczniowie, rodzice i nauczyciele.
  więcej
  GALERIA
  Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”
  2015.02.05 00:00:00
  Hubert Kacprzak z kl. III TB2 zajął 5 miejsce w finale regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Gratulacje i podziękowanie również dla opiekunki ucznia - p. Małgorzaty Karolak.
  więcej
  GALERIA
  IV Miejski Turniej Poloneza
  2015.01.22 00:00:00
  Budowlanka zdobyła główną nagrodę w IV Miejskim Turnieju Poloneza! Gratulujemy uczniom oraz opiekunce zespołu – p. Agnieszce Mokras.
  więcej
  GALERIA
  Olimpiada Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
  2015.01.22 00:00:00
  Klaudia Połujańska i Oktawia Spychała - uczennice kl. III TOR, zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Gratulujemy i trzymamy kciuki!
  więcej
  GALERIA
  Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego
  2015.01.22 00:00:00
  W Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” reprezentowali nas: Dariusz Janczewski i Paweł Znamirowski z kl. III TG oraz Patryk Stróźniak z kl. III TOR. Gratulujemy uczniom i p. W. Ragielowi - opiekunowi.
  więcej
  GALERIA
  IV Miejski Turniej Poloneza
  2015.01.22 00:00:00
  Budowlanka zdobyła główną nagrodę w IV Miejskim Turnieju Poloneza! Gratulujemy uczniom oraz opiekunce zespołu – p. Agnieszce Mokras.
  więcej
  GALERIA
  Wernisaż
  2015.01.09 00:00:00
  Odbył się wernisaż prac projektowych uczniów III klasy Technikum Architektury Krajobrazu. Uczniowie wystawili swoje prace w ciekawej, zimowej aranżacji ze starannie dobranym oświetleniem - wkrótce zdjęcia w galerii...
  więcej
  GALERIA
  Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
  2015.01.09 00:00:00
  Uczennica klasy IV TA Marta Najder jako jedyna w województwie lubuskim zakwalifikowała się do II części okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Gratulujemy Marcie oraz jej opiekunce - p. Agnieszce Mokras.
  więcej
  GALERIA
  50-tka Orkiestry
  2015.01.07 00:00:00
  20 grudnia 2014 r. obchodziliśmy złoty jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze. Odbył się Koncert Jubileuszowy z udziałem Katarzyny Wasiak - fortepian - w Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda oraz spotkanie po latach w Budowlance. Zobacz zdjęcia w galerii...
  więcej
  GALERIA
  50-tka Orkiestry
  2015.01.09 00:00:00
  20 grudnia 2014 r. obchodziliśmy złoty jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze. Odbył się Koncert Jubileuszowy z udziałem Katarzyny Wasiak - fortepian - w Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda oraz spotkanie po latach w Budowlance. Zobacz zdjęcia w galerii...
  więcej
  GALERIA
  WYSTAWA POPLENEROWA CZ. I
  2014.10.30 00:00:00
  KLASA III TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY ma zaszczyt zaprezentować prace poplenerowe wykonane do następujących tematów: pejzaż drogą, światło nocą, pejzaż z architekturą, jesienne nastroje, fowizm i impresjonizm, detal architektoniczny. Wszystkie prace można zobaczyć na wystawie na pierwszym piętrze "budowlanki" - wystawa już trwa, serdecznie zapraszamy!!
  więcej
  GALERIA
  tadeuszki 2014
  2014.10.28 00:00:00
  We wtorek w naszej szkole odbył się dzień patrona czyli "Tadeuszki". Z tej okazji miał miejsce uroczysty apel wraz z prezentacją historii Tadeusza Kościuszki. Po apelu dalszą część uroczystości otworzyła debata na temat: "Heroizm czy realizm". Uczniowie dyskutowali za heroizmem lub realizmem jako sposobem walki o wolność. Imprezę zorganizowali wychowawcy klas II.
  więcej
  GALERIA
  HALLOWEEN
  2014.10.05 00:00:00
  HALLOWEEN i fantastyczna HALLOWEENOWA NOC FILMOWA za nami! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach i wsparli akcję charytatywną na rzecz schroniska zwierząt bezdomnych. Za najciekawsze dynie oraz kostiumy Halloweenowe czekają nagrody. Chcesz wiedzieć czy wygrałeś? Przyłącz się do nas na www.facebook.com/BudowlankaSpeaking i sprawdź!
  więcej
  GALERIA
  Raut 2014
  2014.11.07 00:00:00
  Dzień Niepodległości zawsze kończymy imprezą czyli Rautem. Zaproszeni są wszyscy uczniowie oraz nauczyciele, którzy wspólnie przy rytmach wspaniale przygrywającego zespołu muzycznego rywalizują w tańcu.
  więcej
  GALERIA
  Spotkanie z Januszem Palikotem
  2014.10.17 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Dzień sportu
  2014.10.03 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Otrzęsiny klas I
  2014.10.01 00:00:00
  Bawiliśmy się w czasie "Otrzęsin" klas pierwszych. W wyjątkowej rywalizacji wygrała klasa I TOR z wychowawcą- p. R. Poniedziałkiem. Gratulujemy zwycięzcom oraz organizatorom zabawy - klasie II TB i p. S. Dąbkowi. _________ na zdjęciu p. Natalia Śliwińska z klasą I TAK
  więcej
  GALERIA
  Wycieczka kl IVTD
  2014.09.25 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  pierwsza lekcja na boisku
  2014.09.11 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Inauguracja roku szkolnego 2014/15
  2014.08.04 00:00:00
  W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję uczestniczyć w miejskiej inauguracji roku szkolnego 2014/15. Uroczystość tym bardziej doniosła ponieważ szkoła miała przyjemność gościć najważniejsze osoby w mieście w tym: prezydenta Zielonej Góry J. Kubickiego, marszałka woj. lubuskiego p. Elżbietę Polak oraz p. wiceprezydent Wioletę Haręźlak. Podczas uroczystości dokonano oficjalnego otwarcia nowo wybudowanego boiska oraz warsztatów budowlanych.
  więcej
  GALERIA
  Zakończenie roku szkolnego 2013/14
  2014.06.27 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Spotkanie z prezydentem RP
  2014.06.24 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Koncert "z prędkością dźwięku"
  2014.06.11 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Pożegnanie absolwentów
  2014.06.04 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  "Moja wolność!2014"
  2014.05.22 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Oblicza Poezji
  2014.05.15 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Dni otwartw w ZSB
  2014.05.08 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Próbny egzamin zawodowy
  2014.04.24 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  "Mój świat jest ECO" wystawa
  2014.04.16 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Konkurs Papieski
  2014.04.10 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Olimpiada OITiW
  2014.04.02 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Targi BUDMA Poznań
  2014.03.28 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Szkoła współpracy - debata
  2014.03.20 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  studniówka 2014
  2014.03.07 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  OWiUB etap okręgowy
  2014.02.27 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Apel na koniec I semestru
  2014.02.14 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Nagrody Perspektywy
  2014.01.16 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Konkurs Poloneza
  2014.01.07 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Apel Świąteczny
  2013.12.18 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Mikołajki
  2013.12.04 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Spektakl Debata AIDS
  2013.11.15 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Fotografia Otworkowa
  2013.10.24 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Olimpiada OWiUB - etap szkolny
  2013.10.15 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Odsłonięcie pomnika "Dobosza"
  2013.10.15 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Święto Niepodległości/Raut
  2013.10.11 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Tadeuszki 2013
  2013.10.09 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Halloween w ZSB
  2013.10.03 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Otrzęsiny klas I - 2013/14
  2013.09.27 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  "Pola Nadziei" - sprzedaż ciast
  2013.09.24 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Spotkania "Klubu dyskusyjnego"
  2013.09.15 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Wyjazd Wieleń-Leszno
  2013.09.08 00:00:00
  ...
  więcej
  GALERIA
  Rozpoczęcie Roku 2013/14
  2013.09.02 00:00:00
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14.
  więcej
  GALERIA
  Zakończenie Roku 2012/13
  2013.06.28 00:00:00
  Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2012/13. Apel oraz wręczenie nagród za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym dla poszczególnych uczniów. Dziękujemy za pracę w tym roku i życzymy udanych oraz bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Dyrekcja i nauczyciele.
  więcej
  GALERIA
  IV Olimpiada Innowacji Technicznych
  2013.05.06 00:00:00
  Odbyły się eliminacje okręgowe IV Olimpiady Innowacji Technicznych. Tytuł finalisty olimpiady zdobyli: Damian Czapliński, Miłosz Krysik z kl. II TD, Hubert Dziasek, Patryk Korumny, Marcin Fuchs z kl. III TD, Diana Zdybel, Paulina Mirkiewicz z kl. IV TA, , Paulina Chełminiak, Angelika Pańtak, Paulina Zarzycka Magdalena Zalesińska z kl. III TA, Adrian Gniwek, Sebastian Pawłowicz z kl. I TB1 . Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom: p. Annie Burghardt, p. Anecie Ziembickiej, p. Katarzynie Eljasz i p. Ewie Szałkowskiej.
  więcej
  GALERIA
  XX Konkurs "Ośmiu Wspaniałych"
  2013.05.06 00:00:00
  6 maja odbył się miejski finał Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Wyróżnieni uczniowie odebrali złote odznaki, dyplomy i upominki z rąk wiceprezydent Miasta Zielona Góra pani Wiolety Haręźlak. Wśród nagrodzonych znalazła się nasza uczennica -Daria Jurewicz z kl. II TOR. Gratulujemy Darii i jej opiekunce –p. Annie Szabuni.
  więcej
  GALERIA
  XVII Konkurs Wiedzy Biblijnej
  2013.04.17 00:00:00
  16 kwietnia odbył się finał diecezjalny XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Budowlankę reprezentowali: Alicja Spaczyńska i Aleksandra Dudziak z klasy II TA, Katarzyna Skorupska z kl. III TA oraz Marta Adamczyk z klasy III Lob. Katarzyna Skorupska znalazła się w ścisłym finale ( 7 osób na 100 uczestników) i otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy uczennicy i dziękujemy p. Barbarze Dobrzyńskiej za jej przygotowanie.
  więcej
  GALERIA
  XXVI OWiUB
  2013.04.15 00:00:00
  W dniach 11-13 kwietnia odbył się w Nowym Sączu finał centralny XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Dominik Górny z kl. IV TA zajął 6 miejsce w kraju i uzyskał tytuł laureata a Aleksandra Bobyk z kl. III TA uzyskała tytuł finalisty. Drużynowo – Dominik Górny, Aleksandra Bobyk i Edyta Kędzierzyńska z kl. III TA- zajęliśmy 8 miejsce w kraju. Gratulujemy uczniom i dziękujemy p. Annie Burghardt i p. Halinie Weber za ich przygotowanie.
  więcej
  GALERIA
  Konkurs „AntyOszust”
  2013.04.15 00:00:00
  15 kwietnia w biurze senatora Roberta Dowhana odbyło się rozstrzygnięcie konkursu AntyOszust. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać plakat społeczny przestrzegający starsze osoby przed oszustami. Wśród 150 prac zgłoszonych do konkursu znalazły się prace wykonane przez uczniów Budowlanki. W czasie gali nagrodzono 30 najlepszych prac, a wśród wyróżnionych znaleźli się: Natalia Rudnicka, Sylwia Jasińska, Karol Dominiak i Patryk Przymus z klasy III TOR. Trzecie miejsce w konkursie zajął Jakub Wierzbicki z kl. III TOR za pracę „Stop oszustom”.
  więcej
  GALERIA
  Zawody Architektury Krajobrazu
  2013.04.09 00:00:00
  06.04.2013r. w Kielcach odbyły się Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie : Dagmara Juncewicz, Leszek Stępień, Joanna Kubicka, Brygida Równicka, Paulina Kowalczyk, Monika Karapka z klasy IV TAK oraz Jagoda Szportun, Karolina Kaptur i Piotr Sapa z klasy III TAK. Zajęliśmy IV miejsce. Gratulujemy uczniom i dziękujemy p. Natalii Śliwińskiej i p. Bogumile Hawryluk za przygotowanie reprezentantów szkoły do zawodów.
  więcej
  GALERIA
  Olimpiada Geodezyjna i Kartograficzna
  2013.04.09 00:00:00
  W dniach 04-05.04.2013r. odbył się w Białymstoku II i III etap Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie : Gabriel Górski z kl. IV TG – 18 miejsce, Krzysztof Krysiński z kl. IV TG – 21 miejsce oraz Kazimierz Łozowski z kl. IV TG – 43 miejsce. Nasza szkoła zajęła drużynowo 8 miejsce. Dziękujemy za przygotowanie uczniów p. Czesławowi Kacprzykowi i p. Maciejowi Pietsch.
  więcej
  GALERIA
  Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
  2013.04.08 00:00:00
  Dnia 08.04.2013r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Marek Sydor z kl. II TD oraz Marta Tęcza z kl. III TB, II miejsce zajęła Paulina Ratajczak z kl. II TD. Uczniowie będą walczyć o tytuł laureata olimpiady w czerwcu, w Koszalinie. Gratulacje dla zwycięzców i p. Anny Burghardt - opiekuna uczniów.
  więcej
  GALERIA
  VIII Konkurs Sztuki Epistolarnej
  2013.04.03 00:00:00
  Agata Iskra, uczennica klasy III TG, zajęła II miejsce w kraju w VIII Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Epistolarnej „ Ludzie listy piszą”. Gratulujemy uczennicy i jej nauczycielowi - p. M. Osińskiemu.
  więcej
  GALERIA
  XVII Krajowy Konkurs Wiedzy Biblijnej
  2013.05.02 00:00:00
  Odbył się etap szkolny XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Do etapu diecezjalnego przeszli nasi uczniowie: Alicja Spaczyńska z kl. II TA, Katarzyna Skorupska z kl. III TA, Aleksandra Dudziak z kl. II TA i Marta Adamczyk z kl. III LOb. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom p. B. Dobrzyńskiej i o. T. Głuścowi.
  więcej
  GALERIA
  II Lubuski Konkurs Matematyczny
  2013.04.25 00:00:00
  Budowlanka zajęła I miejsce w województwie w II Lubuskim Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze. Najlepsze wyniki uzyskali: Edyta Kędzierzyńska na poziomie klas III , Miłosz Krysik wśród uczniów klas II i Filip Doganowski pośród uczniów klas I. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom –p. B. Wiszniewskiemu, p. B. Szymańskiej i p. B. Świdzińskiej.
  więcej
  GALERIA
  Konkurs Ortograficzny
  2013.04.22 00:00:00
  Odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. I miejsce zajęła uczennica klasy III TOR Natalia Rudnicka , a II miejsce Martyna Kędziora z klasy I TG. Gratulujemy znajomości zasad polskiej ortografii!
  więcej
  GALERIA
  Okręgowe eliminacje XXVI OWiUB
  2013.04.22 00:00:00
  W Budowlance odbyły się okręgowe eliminacje XXVI OWiUB. Pierwsze trzy miejsca zajęli nasi uczniowie: Dominik Górny z klasy IV TA, Aleksandra Bobyk z kl. III TA i Edyta Kędzierzyńska z kl. III TA. Miejsce piąte zajęła Anna Krasowska z kl. IV TB2 a dziewiąte Mateusz Wróblewski z kl. IV TB2. Drużynowo zajęliśmy I miejsce. Gratulujemy uczniom i nauczycielom –p. Halinie Weber i Annie Burghardt. Podczas trwania Olimpiady została przeprowadzona kontrola prowadzenia i stosowania procedur organizacji olimpiad – nasza szkoła uzyskała maksymalną ilość punktów.
  więcej
  GALERIA
  Prezydent nagrodził ZSB
  2013.04.18 00:00:00
  Za zajęcie I miejsca w województwie lubuskim w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 nasza szkoła została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego nagrodą w wysokości 10.000 zł. Nagrodę na ręce dyrektora Budowlanki – p. Małgorzaty Ragiel przekazała wiceprezydent Zielonej Góry, pani Wioletę Harężlak.
  więcej
  GALERIA
  Sukces Agaty!
  2013.04.09 00:00:00
  Uczennica klasy III geodezyjnej Agata Iskra zajęła II miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Epistolarnej „Ludzie Listy Piszą” w kategorii młodzież. Nagrodę odebrała na uroczystej gali w Sali Dębowej Wojewódzkiej Biblioteki Norwida w Zielonej Górze.
  więcej
  GALERIA
  Targi Edukacyjne Absolwent
  2013.03.13 00:00:00
  12 i 13 marca odbyły się Targi Edukacyjne Absolwent, w których udział wzięła nasza szkoła. Zaprezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. Aby ułatwić gimnazjalistom podjęcie decyzji dotyczącej dalszej edukacji rozdawaliśmy im materiały reklamowe i odbyliśmy szereg rozmów. Zaprezentował się również nasz zespół muzyczno-wokalny, a układy taneczno-akrobatyczne wykonały marżonetki.
  więcej
  GALERIA
  Z muzyką za pan brat!
  2013.02.06 00:00:00
  6 lutego uczniowie klas drugich technikum odwiedzili Filharmonię Zielonogórską. Odbył się tam koncert symfoniczny, którego myślą przewodnią była muzyka filmowa.
  więcej
  GALERIA
  Wspomnienie o Monice Kotowicz
  2013.06.02 10:00:00
  W dniu 23 stycznia 2013 roku odeszła niespodziewanie nasza koleżanka Monika Kotowicz. Pracę w Budowlance rozpoczęła niespełna 3 lata temu jako nauczycielka języka angielskiego. Zawsze pogodna i uśmiechnięta, miała czas i cierpliwość dla młodzieży, była tam, gdzie była najbardziej oczekiwana i potrzebna. Była przyjacielska, energiczna, aktywna i radosna. Jej życie zostało przedwcześnie przerwane… Zapamiętamy jej uśmiech, życzliwość i ciepło, z jakim odnosiła się do uczniów i współpracowników.
  więcej
  GALERIA
  Otrzęsiny klas I
  2014.10.01 00:00:00
  Bawiliśmy się w czasie "Otrzęsin" klas pierwszych. W wyjątkowej rywalizacji wygrała klasa I TOR z wychowawcą- p. R. Poniedziałkiem. Gratulujemy zwycięzcom oraz organizatorom zabawy - klasie II TB i p. S. Dąbkowi. _________ na zdjęciu p. Natalia Śliwińska z klasą I TAK
  więcej
  GALERIA
  

  e-tadzik

  Co słychać w TAK?

  Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu Ortograficznego

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  Imieniny patrona szkoły

  Świętowanie Dnia Niepodległości

  Halloween w szkole

  Recenzja filmu "Miasto 44"

  Palikot w Budowlance

  Debata SOS

  Otrzęsiny 2014 - sprawozdanie

  Piękne pożegnanie lata

  Miejska inauguracja roku szkolnego


  Pożegnanie maturzystów

  Oblicza poezji XX wieku (plik Word)

  Jubileuszowy finał konkursu papieskiego (plik Word)

  Recenzje Kamieni na Szaniec (plik Word)

  Nie ma jak siostrunie (plik Word)

  Wspomnienie o Dawidzie (plik Word)

  Za nami piękna studniówka (plik Word)

  Prezydenci w naszej szkole (plik Word)

  Poczuć zapach Świąt - Poczdam (plik Word)

  Geodeci we Wrocławiu (plik Word)

  Budujemy drogę do wolności (plik Word)

  Raut 2013 (plik Word)

  Kocie otrzęsiny 2013 (plik Word)

  Poznajmy się lepiej! (plik Word)

  Tadeuszki w nowym wydaniu! (plik Word)

  

  Stypendia unijne

  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej Realizowany w latach: 2004/2005 2005/2006 2006/2007 1. Stypendia przeznaczone są dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i małych miejscowości w celu wyrównywania szans edukacyjnych. 2. Stypendia określone w ust. 1 otrzymują uprawnieni uczniowie zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą. 3. Stypendia przyznawane są w ramach „III Zielonogórskiego Programu Stypendialnego Szansą dla Młodzieży Wiejskiej” - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Stypendia mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych; 2) są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach; 3) są w trudnej sytuacji materialnej. 1. Stypendia mogą być przeznaczone na częściowe lub całkowite sfinansowanie kosztów związanych z edukacją, takich, jak: 1) koszty zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna); 2) koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu, bursy lub prowadzonej przez inny podmiot z którym szkoła zawarła umowę; 3) koszty dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej); 4) koszty zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników; 5) koszty czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, do której uczęszcza uczeń; 6) koszty dodatkowych płatnych zajęć, np. kursu języka obcego, itp.; 7) inne koszty związane z pobieraniem nauki wymagane przez szkołę. 8. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmuje stypendysta. 9. Koszty związane z pobieraniem nauki powinny być uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości w stosunku do powszechnie obowiązujących cen oraz odnosić się do okresu, na który przyznawana jest pomoc. Z pomocy finansowej w naszej szkole skorzystało : w pierwszej edycji 105 uczniów w drugiej edycji 115 uczniów w trzeciej edycji. 121 uczniów.
  

  Lubuska Szkoła Zawodów

  • O projekcie (prezentacja Power Point)
  • Działalność w ramach projektu (obraz Jpg) pokaż
  • Nauczyciele nadzorujący projekt (obraz Jpg) pokaż
  • Koniec roku szkolnego z LSZ (plik Word)
  

  Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

  Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ofertą kierowaną do uczniów wszystkich szkół i obejmuje pakiet zajęć nieobowiązkowych i ponadprogramowych. W naszej szkole realizowane są zajęcia wg harmonogramu. W ramach programu realizowane są zajęcia z przedmiotów maturalnych oraz z przedmiotów zawodowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w piętnastoosobowych grupach warsztatowych według przygotowanych przez nauczycieli planów uwzględniających bieżące potrzeby uczniów z zakresu danych przedmiotów. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły w terminach dostosowanych do możliwości zainteresowanych uczniów. ZPWSE w całości finansowana jest z budżetu Miasta Zielona Góra.
  

  Transgraniczne Centrum Myśli Technicznej platforma współpracy

  Za niezbędny warunek do stworzenia w Euroregionie obszaru współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, w związku z istniejącym prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej powinno się uznać innowacyjne, szerokie podejście do kwestii form uczenia się i zdobywania umiejętności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

  Warunkiem postępu w tej dziedzinie jest dostosowanie jakości i materiałów dydaktycznych, usług edukacyjnych w procesie kształcenia oraz opracowanie nowych strategii nauczania podstawowych umiejętności wykorzystujących nauczanie oparte na zastosowaniu nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

  Dla realizacji tych działań stworzono „Transgraniczne Centrum Myśli Technicznej”, które stało się platformą współpracy, wymiany doświadczeń i nowoczesnych technologii w zakresie nowoczesnego, innowacyjnego kształcenia zawodowego uwzględniającego potrzeby rynku pracy oraz mobilność przyszłego pracownika na terenie Unii Europejskiej.

  We wrześniu 2005 odbyło się spotkanie inicjujące działalność „Transgaranicznego Centrum Myśli Technicznej”. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusz Kościuszki w Zielonej Górze oraz Berufs Forderungs- Werk E.V. w Cottbus.

  W grudniu 2005 roku zaplanowane zostało kolejne spotkanie organizacyjne mające na celu doprecyzowanie i zaprojektowanie działań związanych z istnieniem i działalnością „Transgranicznego Centrum Myśli Technicznej”,

  Pierwszym krokiem w ramach realizacji zaprojektowanych wcześniej działań jest organizacja seminarium „Transgraniczne Centrum Myśli Technicznej – platforma współpracy”.

  Celem seminarium jest utworzenie platformy współpracy w ramach Transgranicznego Centrum Wymiany Myśli Technicznej pomiędzy sektorami oświaty i nauki oraz firmami branży budowlanej i pokrewnych państw regionu przygranicznego Polski i Niemiec.

  Bezpośrednimi beneficjantami projektu będą przedstawiciele oświaty i ośrodków kształcenia zawodowego z terenu Niemiec i Polski oraz przedsiębiorcy i organizacje zrzeszające firmy branży budowlanej i pokrewne.

  Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr.”

  

  Współpraca zagraniczna

  Wymiana polsko – niemiecka pomiędzy Zieloną Górą a Verden trwa już wiele lat. Verden jest miastem partnerskim dla Zielonej Góry i jednym z elementów tego partnerstwa jest właśnie coroczna wymiana młodzieży. Odbywa się ona najczęściej na przełomie kwietnia i maja. Korzystają z niej uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze oraz uczniowie z Berufsbildenden Schulen z Verden. Tej szkolnej wymianie patronuje ze strony polskiej dyrekcja naszej szkoły.

  W ubiegłym roku szkolnym odbyła się już po raz 22 wymiana pomiędzy ZSB a BBS w Verden. Młodzież niemiecka razem z polskimi kolegami udała się na wycieczkę do Gdańska, zwiedziła Westerplatte, Sopot, Malbork, były obóz koncentracyjny Sztutthof. Miało również miejsce spotkanie grupy z Prezydentem Miasta Zielona Góra, zawody sportowe i grill. Uczniowie ZSB mieli okazję zwiedzić zabytki Bremy i Bremenhaven ( muzeum klimatyczne). Były również wspólne zajęcia lekcyjne w szkole w Verden, grill oraz wyjście na basen.

  Uczniowie obu zaprzyjaźnionych szkół już czekają na następne spotkanie.

  Pomimo wielu swoich stałych, co roku powtarzanych punktów programu, wymiana polsko – niemiecka zawsze jest ciekawym przeżyciem. Można to łatwo wywnioskować po ilości uczniów chętnych do wzięcia w niej udziału. Wszyscy wracają zadowoleni, pełni wrażeń. Organizatorzy ze swej strony robią wszystko, aby co roku uatrakcyjniać wyjazdy, ale przede wszystkim, aby pozyskać na nie jak najwięcej dotacji. Wymiana jest elementem na stałe wpisanym w życie Zespołu Szkół Budowlanych i tak pozostanie.

  

  Psycholog

  mgr Justyna Iwanowska

  Wtorek 8.00 - 13.00
  Czwartek 12.00 - 17.00

  Psycholog dzieli gabinet z pedagogiem szkolnym

  Umów się na rozmowę!
  

  Pedagog Technikum nr 1

  mgr Agata Głuszyk - Blandzi

  Poniedziałek 9.00 – 13.00
  Wtorek 9.00 - 13.00
  Środa 11.00 - 17.00
  Czwartek 11.00 - 15.00
  Piątek 9.00 - 12.00
  GABINET PEDAGOGA ZNAJDUJE SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU TECHNIKUM

  

  Rzecznik Praw Ucznia

  Rzecznik Praw Ucznia:
  To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.
  W każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić.
  Udostępni ci regulaminy szkolne, wyjaśnić ich sens.
  Wyjaśni, jakie masz prawa ucznia i obywatela, jak rozumieć ich zapis.
  Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
  Występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym.
  Można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne.
  Nie zrobi niczego, czego ty nie zaakceptujesz.
  Zachowuje dyskrecję i takt......spróbuj.

  Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni Pan Witold Bodes
  

  Instytucje

  Gdzie szukać pomocy?

  Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
  Zielona Góra, ul. Partyzantów 40
  068 325 19 25

  Sąd Rejonowy
  Wydział Rodzinny i Nieletnich
  Zielona Góra, pl. Słowiański 2
  068 322 03 62 (sekretariat)
  068 322 03 64 (kuratorzy rodzinni)

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Zielona Góra, ul. Drzewna 12
  068 324 16 95
  068 327 18 31

  Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  Towarzystwo Zapobiegania Narkotykom
  Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
  068 453 20 00

  Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
  Zielona Góra, ul. Wazów 36
  068 325 79 17

  Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
  Zabór, ul. Zamkowa 1
  068 327 40 94

  Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Zielona Góra, ul. H. Sienkiewicza 10
  068 327 29 28

  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
  Zielona Góra, ul. Piaskowa 9a
  068 324 49 00

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
  Gorzów Wlkp., ul. Okrzei 39
  095 721 41 60
  REKRUTACJA


  AKTUALNOŚCI
  ARCHIWUM
  Spotkanie z prof. Zbigniewem Izdebskim
  2015.02.13
  Dzisiaj gościem w naszej szkole był prof. Zbigniew Izdebski. Rozmawialiśmy o uczuciach, związkach i zrozumieniu dla otaczających nas ludzi...
  Udanych ferii
  2015.02.16
  Ciekawych, radosnych i bezpiecznych ferii! Wróćcie zrelaksowani, wypoczęci i pełni zapału do pracy.
  Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
  2015.02.10
  Marta Najder z klasy IV TA zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, który odbędzie się w Rzeszowie. Gratulujemy również p. A. Mokras opiekunce uczennicy.