Stypendia unijne

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zielonogórski Program Stypendialny Szansą dla Młodzieży Wiejskiej Realizowany w latach: 2004/2005 2005/2006 2006/2007

1. Stypendia przeznaczone są dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i małych miejscowości w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

2. Stypendia określone w ust. 1 otrzymują uprawnieni uczniowie zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą.

3. Stypendia przyznawane są w ramach „III Zielonogórskiego Programu Stypendialnego Szansą dla Młodzieży Wiejskiej” – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

4. Stypendia mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych;

2) są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach;

3) są w trudnej sytuacji materialnej.

5. Stypendia mogą być przeznaczone na częściowe lub całkowite sfinansowanie kosztów związanych z edukacją, takich, jak:

1) koszty zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna);

2) koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu, bursy lub prowadzonej przez inny podmiot z którym szkoła zawarła umowę;

3) koszty dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej);

4) koszty zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników;

5) koszty czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, do której uczęszcza uczeń;

6) koszty dodatkowych płatnych zajęć, np. kursu języka obcego, itp.;

7) inne koszty związane z pobieraniem nauki wymagane przez szkołę.

Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmuje stypendysta.

Koszty związane z pobieraniem nauki powinny być uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości w stosunku do powszechnie obowiązujących cen oraz odnosić się do okresu, na który przyznawana jest pomoc.

Z pomocy finansowej w naszej szkole skorzystało : w pierwszej edycji 105 uczniów w drugiej edycji 115 uczniów w trzeciej edycji 121 uczniów.