Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://budowlanka.zgora.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 04 maja 2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21 marca 2021

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona nie spełnia wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych dla niektórych zdjęć i obrazków,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • nie jest możliwe dotarcie do wszystkich treści bez użycia myszki (przy pomocy klawiatury),
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje dodatkowe:

Na stronie działają standardowe skróty klawiszowe:

 • F11 (pełny ekran)
 • Ctrl++ (powiększenie strony)
 • Ctrl+- (pomniejeszenie strony)
 • Ctrl+0 (rozmiar oryginalny 100%)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie strony)
 • Ctrl+A (zaznacz wszystko)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kontakt i informacje zwrotne:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osoba do kontaktu: Bogumiła Jankowska, e-mail: bogumila.jankowska1@tlen.pl.
Kontaktować można się także:
e-mail: budowlankazg@gmail.com
tel. sekretariat: 68 451 39 51
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić formę tej informacji.

CKZiU nr 1 „Budowlanka” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie poinformuje  o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania.  Jeżeli zapewnienie dostępności  cyfrowej nie jest możliwe, szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy przez szkołę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacja mobilna:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacja o dostępności architektonicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze prowadzi podstawową działalność / lub obsługę interesantów w pięciu budynkach. Cztery budynki zlokalizowane są przy ulicy Botanicznej 50. Na teren szkoły prowadzi brama wjazdowa. Szkoła posiada wewnętrzny parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami, które jest oznakowane. Budynki nie są połączone ze sobą, przemieszczanie się między nimi jest możliwe tylko zewnętrznymi chodnikami.
Natomiast 1 budynek zlokalizowany jest przy ul. Botanicznej 56. Jest możliwość zaparkowania w bliskiej odległości wejścia do budynku, brak jest wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynki szkoły nie posiadają wind oraz platform, brak jest dostosowań schodów oraz korytarzy.

W budynkach szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Szkoła nie współpracuje z tłumaczem języka migowego. Jeśli odwiedzająca osoba niepełnosprawna współpracuje z taką osobą, szkoła może umożliwić kontakt online. Osoby głuchonieme mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: budowlankazg@gmail.com

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach szkoły nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek – Budynek główny

Budynek dwupiętrowy, posiada 3 wejścia (jedno od ul. Botanicznej, dwa od strony wewnętrznego parkingu). Wszystkie wejścia posiadają schody, nie ma podjazdu dla wózków. Na parterze budynku znajduje się sekretariat. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek – Hala geodezyjna

Budynek parterowy, posiada 1 wejście z podjazdem dla wózków. W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek – Hala budowlana

Budynek parterowy, posiada 1 wejście, które jest na równi z chodnikiem – osoba na wózku może dostać się do budynku. W budynku brak toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek – Mała szkoła

Budynek 1 piętrowy, posiada 1 wejście, które jest na równi z chodnikiem – osoba na wózku może dostać się do budynku. W budynku brak toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.