Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://budowlanka.zgora.pl

Data sporządzenia deklaracji:

 • Data publikacji strony internetowej: 04 maja 2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21 marca 2021

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych dla niektórych zdjęć i obrazków,
 • nie jest możliwe dotarcie do wszystkich treści bez użycia myszki (przy pomocy klawiatury),
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Informacje dodatkowe:

Na stronie działają standardowe skróty klawiszowe:

 • F11 (pełny ekran)
 • Ctrl++ (powiększenie strony)
 • Ctrl+- (pomniejeszenie strony)
 • Ctrl+0 (rozmiar oryginalny 100%)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie strony)
 • Ctrl+A (zaznacz wszystko)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kontakt i informacje zwrotne:

e-mail: budowlankazg@gmail.com
tel. sekretariat: 68 451 39 51
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz  składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić formę tej informacji.

CKZiU nr 1 „Budowlanka” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie poinformuje  o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania.  Jeżeli zapewnienie dostępności  cyfrowej nie jest możliwe, szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy przez szkołę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.